دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      دانلود فایل کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعات علمی
 
 
      تاریخ آزمون جامع دکتری رشته زبان و ادبیات عربی 95
 
در اولین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی گروه زبان و ادبیات عربی در سال 1395 مقرر گردید:
آزمون کتبی جامع دانشجویان دوره دکتری در روز یکشنبه 9 خرداد 1395 ساعت 8 صبح برگزار گردد. در ضمن آزمون شفاهی آن در روز یکشنبه 16 خرداد 1395 برگزار خواهد شد.